top of page

Algemene Voorwaarden

Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de verzending van het ingevulde aanmeldformulier van Untouched Travel. Dit geschied het boekingsformulier via de website; www.untouchedtravel.nl/boeken.

 

Aanbetaling

 

Momenteel vragen wij door corona geen aanbetalingen binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst. 14 dagen voorafgaande aan de reis ontvang je van ons bericht of de reis door zal gaan. Pas als de reis definitief doorgaat vragen wij u om de aanbetaling te voldoen. 

Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 25% van de reissom en de daarbij komende boekingskosten (€12) te zijn voldaan. 

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod bind Untouched Travel niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie.

 

Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger. 

Verzekeringen

Iedere reiziger is verplicht bij/na het aangaan van de overeenkomst met Untouched Travel een geldige reis-/ongevallenverzekering af te sluiten. Deze reisverzekering dient risico sporten (buitensport) te dekken.

 

Minimum aantal deelnemers
Wanneer het aantal deelnemers voor een reis lager uitvalt dan verwacht en het niet meer financieel rendabel is, heeft de Untouched Travel het recht de overeenkomst met de reiziger met onmiddellijke ingang op te zeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terug te betalen zonder een schadevergoeding verplicht te zijn. Het minimum aantal deelnemers verschilt per reis, namelijk: 

Active reizen

Kanotocht Zweden: 6 deelnemers

gegidste kanotocht zweden: 6 deelnemers

Buitensport weekend België: 6 deelnemers

Annulering
Opzegging door de reiziger met betrekking tot de overeenkomst kan ten allen tijden voor aanvang van de reis. Opzegging dient Schriftelijk, (E-mail) te geschieden. 

 

Annuleringskosten

Momenteel vragen wij door corona geen annuleringskosten tot 14 dagen voor vertrek van de reis. U kunt kosteloos tot 14 dagen voor vertrek zonder enige reden uw reis annuleren. 14 dagen vooraf gaande aan de reis krijgt u definitief te horen of de reis door gaat mocht u nog willen annuleren binnen deze 14 dagen dan vragen wij 25% van de reissom.


Bij opzegging door de Reiziger is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot 3 maanden vóór de dag van vertrek: 25% van de reissom;
b. vanaf 3 maanden tot 1 maand voor de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
c. vanaf 1 maand tot en met 8 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; 
d. vanaf 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

 

Prijswijziging
Untouched Travel behoudt zich het recht voor om met betrekking tot aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. 

Beëindiging door Reiziger
Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op terugbetaling van de betaalde bedragen. 

 

Wijzigingen
De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

 

Opzegging
Untouched Travel kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

1. ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de Reis.
2.  ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zoals; terrorisme, aardbevingen vulkaanuitbarstingen, politieke onrust en burgeroorlog, overstromingen, orkanen en pandemieën

 

Aansprakelijkheid
Untouched Travel sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel en schade aan enig eigendom van de deelnemer, indien de reiziger de bedoelde veiligheidsinstructies niet in acht heeft genomen, door gedragingen met opzet, nalatigheid of onzorgvuldig gedrag van de reiziger.

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Untouched Travel gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

 

Bij elk (reis)aanbod van Untouched Travel wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

 

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Untouched Travel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van [naam onderneming] niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

bottom of page